Oferta ICM w zakresie zaawansowanej infrastruktury informatycznej

 

 ICM jest jednym z pięciu krajowych centrów KDM (Komputerów Dużej Mocy), stanowiących podstawowe składowe krajowej infrastruktury informatycznej nauki, wspomaganych przez realizujące głównie funkcje sieciowe 22 ośrodki MAN (Metropolitalne Sieci Komputerowe).     W ramach obecnie realizowanych projektów POIG, utworzone w  ICM Centrum Kompetencji OCEAN specjalizuje się przede wszystkim w całoksztacie problematyki dotyczącej wielkich danych, ich przetwarzania, analityki oraz związanych z nimi obliczeń wielkoskalowych.

Tworzona od ponad 20 lat infrastruktura informatyczna ICM bazuje na doświadczeniach kilku generacji wiodących technologii komputerowych (obliczeniowych, wizualizacyjnych, archiwizacyjnych, systemowych), teleinformatycznych (sieciowych i rozproszonych) oraz związanych z funkcjonowaniem centrów danych i serwerowni.

Rozbudowywane od początku istnienia ICM zespoły techniczne (zarządzanie systemami, realizacja serwisów zlokalizowanych oraz zdalnych) oraz merytoryczne (naukowe, deweloperskie, konsultacyjne i edukacyjne), które zrealizowały wiele, często wielkoskalowych  projektów o znaczącym wymiarze wdrożeniowym i operacyjnym, stanowią naszą najważniejszą wartość dodaną. Wspólną cechą zespołów ICM jest kompetencja i doświadczenie w podejmowaniu wyzwań o silnie interdyscyplinarnym charakterze.

Zespoły ICM są w udokumentowany sposób wszechstronnie przygotowane do podejmowania współpracy i wnoszenia twórczego wkładu do realizacji projektów o wysokim poziomie złożoności i dużej skali, tak w wymiarze informatycznym jak w zakresie analityki wielkich danych, tworzenia i implementacji modeli komputerowych oraz wielkoskalowych symulacji komputerowych. Szczególną kompetencją ICM jest przygotowanie do realizacji projektów krytycznych czasowo, wymagających zaawansowanego przetwarzania i analizy wielkich danych oraz związanych z nimi wielkoskalowych obliczeń.

Dotychczasowe realizacje ICM obejmują w szczególności:


•    Platformy informatyczne obsługi i przetwarzania wielkich zasobów danych (wielomodalnych: tekstowych, numerycznych, obrazowych i ogólnie multimedialnych), o skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej (europejskiej)
•    Systemy modelowania numerycznego  i prognozowania dynamiki procesów atmosferycznych (pogoda, przestrzeń powietrzna), a także korzystające z nich systemy wspomagania decyzyjnego  m.in. dla potrzeb zarządzania w sytuacjach ekstremalnych, w lotnictwie, energetyce
•    Wielozastosowaniowe systemy wspomagania planistycznego, decyzyjnego i operacyjnego procesów dynamicznych w złożonych sieciach operacyjnych, m.in. adresowane do transportu, logistyki i sieci przesyłowych
•    Uniwersalną platformę i środowisko programistyczne wizualnego przetwarzania i analizy danych
•    Szereg specjalizowanych rozwiązań dla zindywidualizowanych procedur medycznych diagnostyki i terapii, w tym platformy informatyczne rozproszonych systemów usług medycznych oraz rozwiązania dla potrzeb zdalnego realizowania takich usług.

Obok możliwości udostępnienia posiadanych zasobów infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej, oferta dla partnerów z administracji publicznej i innych sektorów obejmuje szeroki zakres opcji zaangażowania zespołów ICM w realizację projektów, tworzenie, rozwój i doskonalenie rozwiązań szczegółowych i systemowych.

W związku z konkretnymi potrzebami partnerów i zamawiających, infrastruktura informatyczna ICM, już obecnie spełniająca wysokie standardy techniczne, może zostać łatwo dostosowana do specyficznych wymagań.

Poniżej został przedstawiony orientacyjny zakres infrastruktury informatycznej ICM, w oparciu o którą istnieje możliwość tworzenia rozwiązań operacyjnych dostosowanych do specyfiki konkretnych zastosowań.


Zasoby infrastruktury informatycznej ICM

 

 Zasoby infrastruktury komputerowej ICM (stan na lipiec 2015 r.)

System komputerowy

Konfiguracja

 

 

Liczba procesorów

Pamięć operacyjna RAM (GB)

System IBM BlueGeneQ*

1024 węzły PowerPC A2, 64-bit; każdy węzeł: 16 rdzeni SMP, 4 wątki na rdzeń

1024

(16384 rdzeni)

16 TB

System IBM POWER 775**

68 węzłów po 32 rdzenie i 128 GB RAM), 8 węzłów po 32 rdzenie i 256 GB RAM, procesory Power 7

304 (2432 rdzenie)

10752

Blue Gene/P **

1024 węzły, każdy węzeł 4 rdzenie po 850MHz i 4GB RAM

1024 procesory,

(4096 rdzeni)

4096

Klaster Sun Constellation C6048******

240 węzłów typu blade,

każdy węzeł zawiera 4 procesory czterordzeniowe AMD „Barcelona”

960 procesorów czterordzeniowych, (łącznie 3840 jednostek obliczeniowych)

 

6912

Klaster HP AMD***

98 x HP BL465 G6

196 (1176 rdzeni)

3136

Klaster HP Intel***

120 x HP BL2x220 G7

240 (1440 rdzeni)

2880

Klaster HP AMD***

30 x SuperMicro 2042-TRF

120 (1440 rdzeni)

7680

Klaster HP AMD***

22 x SuperMicro 1042G-TF

88 (1408 rdzeni)

11 TB

Klaster GPU ATI****

3 węzły obliczeniowe: 2 x CPU 10 core

4 x GPU ATI HD 7970

CPU: 20 (60 rdzeni)

(GPU: 24576 jednostek obliczeniowych)

64

Klaster HUAWEI

240 węzłów obliczeniowych
2x CPU  E5-2697
(2 x 14 core)

CPU: 480 CPU (6720 rdzeni)

23,5 TB
(węzły z 64 i 128 GB)

Klaster hybrydowy obliczeniowo-wizualizacyjny*

24 węzły obliczeniowe:

2 x procesor AMD 8-Core Opteron 6134, 2 x GPU nVidia GeForce 480 GTX, 12 GB RAM

2 węzły zarządzające:

2x procesor AMD 8-Core Opteron 6134, 12 GB RAM

CPU:

52 x procesory 8 rdzeniowe  (łącznie 416 jednostek obliczeniowych)

GPU:

48 x 15 multiprocesorów x 32 rdzenie (łącznie 23040 jednostek obliczeniowych)

312

System Wielkoskalowego Przetwarzania Danych*******

Procedura zakupu w toku

2 000 – 2 400 procesorów

(25 000 – 30 000 rdzeni)

128 – 150 TB

(128GB na węzeł)

Wielkoskalowy System Analizy Danych*******

Procedura zakupu w toku

300 – 500 procesorów

(7 200 – 12 000 rdzeni)

38 - 64 TB

(128GB na węzeł)

 

* Zakupiony ze środków projektu CePT ( http://cept.wum.edu.pl/ ), POIG

** Zakupiony ze środków projektu POWIEW (
www.wielkiewyzwania.pl ), POIG

***  Zakupiony ze środków projektu PL-Grid (
http://plgrid.pl ), POIG

*****  Zakupiony ze środków projektu PL-Grid PLUS (
http://plgrid.pl/plus), POIG

****** w 2014 roku zredukowany o 192 węzły obliczeniowe

******* Zakup sprzętu ze środków projektu OCEAN (
http://ocean.icm.edu.pl
), POIG

 

 

Pamięć masowa dostępna w ICM – stan na lipiec 2015

 

Producent/Typ urządzenia

Technologia

Pojemność surowa (TB)

Zakupione w ramach

Serwery dyskowe Dell R620/MD3660f

FC + SATA

180

POIG - PL-Grid +

Serwery dyskowe NetApp FAS6080

FC + SATA

 

SATA

232

+

360

KDM

PL-Grid

Serwery dyskowe NetApp FAS3210

SATA

360

KDM

Serwery dyskowe SUN X4500*****

SATA

498/546

KDM

Serwery dyskowe SUN X4540

SATA

384

KDM

Serwery dyskowe SUN X4540

SATA

384

POIG – PL-Grid

Serwery dyskowe HP Ibrix x9720

SAS

492

POIG – PL-Grid

Serwery dyskowe Action  Supermicro  SC826

SAS

280

POIG – PL-Grid

Serwery dyskowe HP Ibrix x9720 (rozbudowa)

SAS

164

POIG – PL-Grid

Serwer dyskowy Supermicro SC836

SATA

88

POIG – PL-Grid+

Serwery dyskowe IBM DS5300

SATA

240

POIG – POWIEW

Serwery dyskowe IBM P775 JBOD Disk Enclosure

SAS+SSD

230

POIG – POWIEW

Serwery dyskowe NetApp E5400

SAS

2160

POIG – POWIEW

Serwery dyskowe IBM DS5300

SATA

240

POIG – PLATON

Serwery dyskowe HP MDS600

SATA

96

POIG – PLATON

Serwery dyskowe IBM DS5020

FC + SATA

36,75

POIG – PLATON

Serwery dyskowe IBM DCS3700

SATA

540

POIG – CePT

Serwery dyskowe NetApp FAS3240

SATA

768

POIG – CePT

Serwery dyskowe Hitachi

SAS/NL-SAS

540

POIG – PL-Grid+

Serwery dyskowe DDN

NL-SAS

1600

POIG – PL-Grid+

Biblioteka taśmowa IBM TS3500

LTO5

2977,5

POIG – PLATON

System Wielkoskalowego Przetwarzania Danych*

Postępowanie przetargowe w toku

 

SAS/SATA/NL-SAS

10 000+

OCEAN

Wielkoskalowy System Analizy Danych*

Procedura w toku

SAS/SATA/NL-SAS

5 000+

OCEAN

Obiektowy System Przechowywania Danych*

Procedura w toku

SAS/SATA/NL-SAS

10 000+

OCEAN

 

Uwaga: powyższe zestawienie obejmuje także pamięci dyskowe wykorzystywane na operacyjne potrzeby systemów, takie jak katalogi tymczasowe, systemowe itp.

* Zakup sprzętu ze środków projektu OCEAN (http://ocean.icm.edu.pl), w trakcie realizacjiCentrum przetwarzania danych ICM


    I.        Serwerownia w siedzibie ICM-A (ul. Pawińskiego 5a, blok D, Warszawa): powierzchnia serwerowa około 230 m2 (dodatkowo ok. 200 m2 powierzchni technicznej i ponad 600 m2 powierzchni pracowniczej; zasilanie elektryczne na poziomie 1.5 MW      (od początku roku 2016 – serwerownia zapasowa).
   

II.                 Nowa serwerownia ICM (data oddania do użytku operacyjnego: grudzień 2015) w siedzibie przy ul. Kupieckiej 32 w Warszawie: całkowita powierzchnia użytkowa ponad 6000 m2,  podstawowa powierzchnia serwerowa do 2000 m2 (z dalszą rezerwą ok. 2000 m2). Zasilanie elektryczne 4 MW (z gwarancją opcji rozbudowy do 10MW). Od początku roku 2016 – serwerownia główna.
 

Zapewnione jest ciągłe podtrzymanie całego zasilania, w nowej siedzibie dodatkowo z generacją prądu.

Dwie lokalizacje serwerowni ICM, o wzajemnej odległości ok. 25 km,  połączy dedykowana własna sieć wysokoprzepustowa, tworzona w strukturze pierścieniowej.

Od początku roku 2016, ICM jako uczestnik infrastruktury Optyczna sieć naukowa nowej generacji - 100 NET  będzie posiadać rozszerzone połączenie zewnętrzne z przepływnością na poziomie 100 Gbs, niezależnie od obecnych traktów 10 Gbs.

Centrum jest przygotowane do realizowania kompletnego zakresu serwisów rozproszonych związanych z danymi, ich przetwarzaniem i udostępnianiem, w modelach gridowych oraz w paradygmacie chmury, z możliwością zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa.

Całość infrastruktury została przygotowana, w razie wystąpienia takiego zapotrzebowania, do wprowadzenia reżimu wysokiej gotowości.
 

Adresy kontaktowe:    

 

Zastępcy dyrektora ICM:

 

dr inż. Robert Sot ( rsot@icm.edu.pl )  

dr Marek Michalewicz ( m.michalewicz@icm.edu.pl )

mgr Andrzej Sylwestrzak ( wojsyl@icm.edu.pl )

 

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;     

tel. 22-8749100, 22-8749400 (sekretariat)