Polityka otwartości w ICM

 

 

“Internet gruntownie zmienił praktyczny i ekonomiczny model dystrybucji  wiedzy naukowej i dziedzictwa kulturowego. Po raz pierwszy w historii, mamy okazję przedstawić obraz całej ludzkiej wiedzy, włącznie z dziedzictwem kultury w skali globalnej i w wymiarze interaktywnym oraz zagwarantować dostęp doń na całym świecie.”

 

Deklaracja Berlińska*

 

Zgodnie z przyjętą w ICM UW polityką otwartości, publikacje naukowe pracowników będą publicznie udostępniane w sposób otwarty. Zarządzenie, podpisane 7 października 2014 roku przez prof. Marka Niezgódkę, Dyrektora ICM, obejmuje publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych.

 

Zarządzenie można realizować na dwa sposoby. Wersja podstawowa to publiczne udostępnienie ostatecznej wersji publikacji w Repozytorium CeON (repozytorium.ceon.pl) na licencji CC-BY lub CC-BY-SA, niezwłocznie po jej przyjęciu do publikacji. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wystarczy aby publicznie udostępniona w repozytorium została publikacja w wersji jak najbliższej ostatecznej, nie później niż w terminie 6 miesięcy (12 miesięcy w przypadku utworów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych). Powyższe dwa sposoby realizacji zarządzenia odpowiadają co do zasady standardowym politykom wydawców naukowych, którzy przewidują zwykle dwie drogi otwartego dostępu - złotą, polegającą na natychmiastowym umieszczeniu ostatecznej wersji publikacji w Internecie, jednak zwykle po uiszczeniu przez autora stosownej opłaty oraz zieloną, polegającą na umieszczeniu wersji autorskiej, zwykle po upływie określonego terminu (tzw. embargo). Pracownicy, którzy nie dysponują w ramach otrzymanego finansowania środkami na opłacenie złotej drogi, są zobowiązani do skorzystania z oferowanej przez danego wydawcę opcji zielonej.

 

Szczegóły dostępne są w pełnej wersji Zarządzenia.

Polityka otwartego dostępu w ICM – pdf

ICM Open Access Mandate – pdf

 

 

 

* ICM podpisał Deklarację Berlińską w 2003 roku